Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1062 - Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Real

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Examen

30%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura s'obtindrà quan s'obtinga una qualificació final major o igual a 5 sobre 10. Aquesta qualificació es calcula com la mitjana ponderada de: 

  • Un examen de coneixements dels continguts desenvolupats tant en les sessions de teoria com de laboratori. Aquest examen es qualificarà entre 0 i 10 i representarà un 30% de la qualificació final de l'assignatura. Aquesta part de la qualificació és recuperable.
  • L'avaluació contínua de les sessions de laboratori, mitjançant la qualificació directa de l'activitat desenvolupada per l'alumne o alumna i dels documents descriptius de les tasques realitzades confeccionats per ells i elles. Aquest apartat es qualificarà entre 0 i 10 i representarà un 30% de la qualificació final de l'assignatura. Aquesta part de la qualificació és recuperable.
  • Una qualificació que s'obtindrà de la suma ponderada de les qualificacions dels estudis de casos, projectes, treballs bibliogràfics i entrega de solució de problemes que es realitzaran durant el desenvolupament de l'assignatura. Aquesta qualificació s'obtindrà a partir de la documentació entregada i, si escau, de les presentacions realitzen els estudiants i les estudiantes. Aquest apartat de la qualificació representarà un 40% de la qualificació final de l'assignatura i no és recuperable. 
No hi ha nota mínima per a calcular la mitjana d'aquests tres apartats.
 
Al llarg del període d'avaluació contínua es realitzaran dos exàmens d'objectius bàsics que podran eliminar matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 7 sobre 10. En aquest cas, la contribució a la nota final serà igual a la qualificació obtinguda menys 2 punts.
 
L'estudiant o estudianta que no haja superat l'assignatura en la primera convocatòria podrà optar a això en la segona convocatòria. Per a l'avaluació contínua, pràctiques de laboratori i treballs en grup en principi es mantindrà la nota obtinguda durant el període de docència de l'assignatura. Si l'estudiant o estudianta ho sol·licita expressament, podrà optar a examinar-se també de la part corresponent a les pràctiques de laboratori. El mètode d'avaluació en aquest cas inclourà un examen pràctic que es realitzarà en un laboratori, amb els equips de la Universitat, el mateix dia que l'examen de l'assignatura.
 
Qualsevol estudiant o estudianta es considerarà presentat quan haja realitzat l'examen final de la convocatòria corresponent o que haja superat els dos exàmens d'objectius bàsics en el cas de la primera convocatòria.