Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

50%

Examen

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen escrit, la qualificació del qual suposarà el 30% de la nota final. S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen per a aprovar l'assignatura. En cas de no assistir a l'examen, en les actes apareixerà la marca de "no presentat", independentment de la resta de components de l'avaluació.

Al llarg del curs es realitzaran una sèrie de treballs i exercicis que suposaran el 20% de la qualificació final de l'assignatura. És necessari obtindre una qualificació global de 6 sobre 10 en el conjunt d'aquests treballs perquè es tinguen en compte en la nota final. D'una altra manera, aquesta part comptarà com 0. Esta part es podrà recuperar amb una prova especifica en qualsevol de les dues convocatòries.

El treball desenvolupat en les pràctiques suposarà un 50% de la nota final. És necessari obtindre una qualificació global de 6 sobre 10 en el conjunt de les pràctiques perquè es tinga en compte en la nota final. D'una altra manera, aquesta part comptarà com a 0..Les pràctiques d'aquesta assignatura es desenvolupen en un laboratori amb un material molt específic. Per aquest motiu, l'assistència a les pràctiques és obligatòria i la seva qualificació no es podrà recuperar.

La nota final per a considerar aprovada l'assignatura és de 5 sobre 10.