Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1049 - Taller d'Enginyeria del Programari

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 104
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

IIS02 - Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits programari per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte per mitjà de la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l’existència de sistemes ja desenvolupats i de les mateixes organitzacions.

IIS03 - Capacitat de donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

IIS04 - Capacitat d’identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d’un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

IIS05 - Capacitat d’identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguen presentar-se.

IIS06 - Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d’aplicació utilitzant mètodes de l’enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Resultats d'aprenentatge

Treballar en un equip de desenvolupament de projectes de programari, i d’assumir els distints rols necessaris per a executar-los. (CG07)

Seleccionar, aplicar i integrar les metodologies, tècniques i eines d’enginyeria del programari adequades a l’anàlisi de requisits, disseny, implementació i avaluació d’un sistema programari, en el context d’un projecte a desenvolupar en equip. (IIS02, IIS03, IIS04, IIS06)

Realitzar la planificació, execució i control d’un projecte de desenvolupament de programari, subjecte a restriccions temporals, econòmiques, tecnològiques i en la disponibilitat de recursos humans. (IIS04, IIS05)

Documentar i exposar en anglès l’evolució i principals resultats del projecte desenvolupat. (CG04)