Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Introducció al dret de les tecnologies de la informació i de les comunicacions

Concepte i classes de dret

Elements de l'ordenament jurídic

Classes de «lleis»

Temari

 

Tema 1. La propietat intel·lectual i la protecció dels béns i serveis informàtics

Introducció

1.1. Concepte i objecte de la propietat intel·lectual. Fonts legals. La protecció del programari en el dret de propietat intel·lectual.

1.2. El subjecte de la propietat intel·lectual: la persona autora. Classes d'autoria. Altres titulars de drets de propietat intel·lectual.

1.3. Contingut de la propietat intel·lectual:

1.3.1. Els drets morals;

1.3.2. Els drets d'explotació econòmica: modalitats, límits, durada, transmissió;

1.3.3. El moviment open source o de «programari lliure».

1.4. Protecció registral i judicial dels drets d'autor.

1.5. La protecció jurídica de les bases de dades, de les obres multimèdia i dels videojocs

 

Tema 2. La contractació informàtica i la contractació electrònica

Introducció. Nocions bàsiques de dret contractual.

2.1. La contractació informàtica. Concepte i característiques; classes; responsabilitat.

2.2. La contractació de les administracions públiques.

2.3. La contractació electrònica.

2.3.1. Validesa jurídica; el consentiment com a perfecció del contracte; la signatura electrònica.

2.3.2. El lloc de realització del contracte.

2.3.3. La forma del contracte.

2.3.4. La responsabilitat de les parts.

 

Tema 3. Altres vies de protecció jurídica de béns i serveis informàtics

Introducció.

3.1. La protecció mitjançant el dret de la propietat industrial.

3.1.1. El sistema de patents;

3.1.2. Els signes distintius;

3.1.3. El disseny industrial;

3.1.4. Les topografies dels productes semiconductors (xips).

3.2. La protecció mitjançant el dret de la competència.

 

Tema 4. Les TIC i els drets constitucionals

4.1. Drets constitucionals i TIC.

4.2. Normes bàsiques de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i del seu Reglament de desplegament.

4.2.1. Disposicions generals, principis i drets;

4.2.2. La titularitat dels fitxers. Fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit;

4.2.3. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades;

4.2.4. Les mesures de seguretat.

4.3. El dret a la igualtat de dones i homes i la informàtica.

4.3.1. Normes bàsiques del dret a la igualtat de dones i homes.

4.3.2. L'escletxa digital de gènere.

4.3.3. Continguts sexistes i violents en els videojocs.

 

Tema 5. Les TIC i el dret penal.

Introducció.

5.1. La «criminalitat informàtica».

5.2. Delictes tecnològics no econòmics.

5.3. Delictes tecnològics econòmics (I): alteracions de dades; destrucció de dades.

5.4. Delictes tecnològics econòmics (II): descobriment de secrets empresarials; disposició il·legítima de propietat intel·lectual i industrial.

5.5. Altres delictes «tecnològics».

 

Tema 6. Les TIC i el dret administratiu

Introducció.

6.1. L'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

6.1.1. Principis generals; drets de la ciutadania en les seues relacions amb les administracions.

6.1.2. Règim jurídic de l'administració electrònica: a) la seu electrònica; b) identificació i autenticació; c) registres, comunicacions i notificacions; d) documents i arxius electrònics; e) la gestió electrònica dels procediments; f) la cooperació entre administracions.

6.2. Altres normes de dret administratiu relacionades amb la informàtica.

6.2.1. El règim jurídic del mercat de les telecomunicacions.

6.2.2. La regulació del sector audiovisual.

 

 

Temari de pràctiques

L'estudiantat treballarà en la comprensió, valoració i exposició (de manera oral i/o escrita) de sentències de diversos tribunals de justícia de l'Estat espanyol; i/o en l'estudi i argumentació entorn d'assumptes d'actualitat que versen sobre els continguts del temari de teoria.

 

Temari dels seminaris

L'estudiantat assistirà a diverses conferències i, si escau, realitzarà treballs complementaris (resums, qüestionaris d'autoavaluació, etc.) relacionats amb les següents matèries:

- Introducció a l'ús de bases de dades jurídiques.

- Comunicació oral i escrita.

- El dret a la igualtat de dones i homes en les TIC.

- Introducció a la contractació de TIC per les administracions públiques.