Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1026 - Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen

30%

Criteris de superació

L'avaluació per a cada itinerari és la següent:

A. Aprenentatge autònom: l'examen escrit consistirà a respondre diverses preguntes relatives al contingut del temari de l'assignatura, el dia i l'hora que s'indiquen en la convocatòria oficial. El termini per a la resposta, així com la puntuació de cadascuna de les preguntes s'anunciaran al començament de la prova.

La nota mínima de l’examen per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10.

Els treballs acadèmics realitzats i/o els casos resolts s'han de presentar en els terminis i condicions que s'establisquen en les tutories presencials o virtuals amb el professorat.

La qualificació de l’avaluació estarà composta pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit, 30%; avaluació continuada 70%. En l'avaluació continuada es valorarà l'assistència i la participació en els seminaris, en les activitats addicionals i en les tutories; així com la preparació, qualitat, originalitat i presentació del treball escrit que s'ha d'entregar.

B. Aprenentatge cooperatiu: l'avaluació continuada del treball, individual i en grup, realitzat tant en l'aula com de manera autònoma, s'ha de realitzar segons les condicions pactades en el contracte d'aprenentatge. La qualificació de l’avaluació estarà composta pels resultats de les proves següents: prova de coneixements teòrics per escrit (30% de la nota final); avaluació de la participació en les reunions, els debats i les tutories i del treball escrit que, com a conclusió, s'ha d'entregar (40% de la nota final); coavaluació de l'exposició en públic del resultat dels problemes plantejats, (20% de la nota final); activitats addicionals, (10% de la nota final).

La nota resultant de qualificar totes les proves i aplicar-hi els percentatges corresponents ha de ser, com a mínim, de 5 sobre 10 per a superar l’assignatura.

Aquesta avaluació podrà ser objecte de revisió per l'estudiantat, pel mateix procediment establert per a la revisió dels exàmens escrits. Si l'estudiantat no aprovara l'avaluació continuada, el professorat li facilitarà la realització de treballs que li permeten superar l'assignatura en convocatòries següents.

No realitzar qualsevol de les proves serà suficient per a considerar a l'estudiant o l'estudianta  no presentat. Les proves no són recuperables dins d'una mateixa convocatòria. Només es mantenen notes parcials per a les convocatòries d'un mateix curs acadèmic. Excepcionalment i prèvia sol·licitud es podran realitzar proves ja aprovades per a intentar millorar la nota final.