Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció als sistemes electrònics.

 1. Sistemes electrònics en l'enginyeria informàtica.

 2. Característiques bàsiques d'un senyal elèctric.

 3. Senyals i sistemes analògics.

 4. Senyals i sistemes digitals.

 

PART I: Electrònica analògica

Tema 2. Introducció a la teoria de circuits. Circuits resistius.

 1. Nocions bàsiques d'electricitat.

 2. Lleis de Kirchhoff i anàlisi nodal.

 3. Equivalent de Thevenin.

 4. Teorema de superposició.

 5. Funció de transferència d'un circuit.

 6. Aplicacions amb resistències.

 7. Resistències: parámetres del fabricant.

 8. Exercicis proposats.

Tema 3. Díode semiconductor. Anàlisi i disseny de circuits amb díodes.

 1. Díode rectificador.

 2. Condensadors i bobines. Anàlisi transitori i d'alterna.

 3. Díode Zener.

 4. Aplicacions amb díodes.

 5. Díode emissor de llum (LED).

 6. Díodes: paràmetres del fabricant.

 7. Exercicis proposats.

Tema 4. Transistors. Anàlisi i diseny de circuits amb transistors.

 1. Transistor bipolar de unió BJT (NPN i PNP).

 2. Zones de funcionament del BJT.

 3. El BJT com a interruptor.

 4. Altres aplicacions del BJT.

 5. Transistor d'efecte camp MOSFET (NMOS i PMOS)

 6. Zones de funcionament del MOSFET.

 7. El MOSFET como a interruptor.

 8. Altres aplicacions del MOSFET.

 9. Transistors: paràmetres del fabricant.

 10. Eixides de colector o drenador obert, optoacobladors i relés.

 11. Exercicis proposats.

Tema 5. Amplificadors operacionals. Anàlisi i diseny de circuits amb operacionals.

 1. Característiques d'un amplificador ideal.

 2. El amplificador operacional (AO).

 3. L'AO amb realimentació negativa. Aplicacions bàsiques.

 4. Etapes d'eixida (augment de la potencia d'eixida).

 5. L'AO en bucle obert i amb realimentació positiva.

 6. Circuits multietapa.

 7. AO: paràmetres del fabricant.

 8. Exercicis proposats.

Tema 6. Fonts de'alimentación.

 1. Transformadors.

 2. Reguladors lineals.

 3. Reguladors commutats.

 

PARTE II: Electrònica digital

Tema 7 Sistemes digitals.

 1. Introducció als sistemes digitals. Importància de la tecnologia CMOS.

 2. Àlgebra booleana i portes lògiques.

 3. Característiques elèctriques de les portes lògiques.

 4. Familias lògiques.

 5. Alimentació de circuits integrats. Condensadores de desacoblament.

Tema 8 Circuits combinacionals. Anàlisi y disseny.

 1. Procediment de diseny. Taula de veritat i funcions lògiques.

 2. Simplificació de funcions lògiques.

 3. Implementació de circuits mitjançant portes lògiques.

 4. Universalitat de les portes NAND i NOR.

 5. Introducció a subsistemes combinacionals: Multiplexors, PAL, PROM y PLD.

 6. Formes d'ona en circuits digitals: diagrames de temps.

Tema 9 Circuits seqüencials. Anàlisi i diseny.

 1. Sistemes digitals amb memòria.

 2. Biestables. “Latch” i “flip-flop”

 3. Contadors asíncrons.

 4. Procediment de disseny de circuits seqüencials síncrons.

 5. Diagrames d'estats. Màquina de Moore.

 

PRÁCTIQUES DE LABORATORI.


1.      Introducció al laboratori electrònic.
2.      Circuits amb díodes.
3.      Circuits amb transistors.
4.      Circuits amb amplificadors operacionals.
5.      Circuits combinacionals.
6.      Circuits seqüencials.