Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura cal obtenir 5 o més punts sobre 10 en sumar la valoració de les diferents proves realitzades, incloent-hi l'examen final, els tres exàmens parcials d'avaluació contínua  i l'avaluació de les pràctiques de laboratori. A més, serà necessari haver obtingut 4,5  o més punts sobre 10, en l'examen final. 

Les pràctiques de s'evaluaran mitjançant l'entrega dels resultats de set exercicis, i la realització de tres controls escrits de práctiques. Per a superar les pràctiques i aprovar l'assignatura en la primera convocatoria es necesari lliurar la resolució de tots els exercis i que almenys cinc dels set siguen considerats correctes.  La nota de pràctiques serà la mitjana dels controls de pràctiques. 

No hi haurà cap nota mínima per a superar l'assignatura ni en la part de pràctiques ni en la evaluació contínua. 

b) Es considerarà presentat tot aquell alumne o alumna que complisca qualsevol dels següents requisits: 1) haver-se presentat a l'examen final,  2) haver lliurat almenys el resultat de cinc pràctiques, 3) haver-se presentat al examen de pràctiques en segona convocatòria. 

Si es compleixen el requisit 2 del apartat anterior, però l'alumne o alumna no es presenta a l'examen de primera convocatòria, es considerarà no presentat en primera convocatòria i presentat en segona convocatòria, independentment que es presente a l'examen de segona convocatòria. 

c) La nota de l'examen final de la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria si s'ha obtingut en ella més d'un 4,5 sobre 10. La nota de pràctiques i la dels tres exàmens parcials  de la primera convocatòria es mantenen per a la segona convocatòria.

Si no se supera el 5 en l'avaluació de les pràctiques en la primera convocatòria esta part es podrà recuperar mitjançant un examen específic de pràctiques en la segona convocatòria.

La nota de l'evaluació contínua no és recupeable en segona convocatoria.