Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura es fa segons el treball de l’alumne o alumna en l’entitat, que ha d'avaluar la supervisió de l’empresa, i a la memòria justificativa del treball realitzat, la qual avalua el tutor o tutora de la Universitat d'acord amb una memòria que ha de redactar l’alumne o alumna.

Per a que se considere superada la asignatura dins del curs acadèmic, tant l'informe del supervisor com la memòria hauran de ser lliurades al tutor, com a máxim, el 1 d'octobre del any en que finalitze el curs acadèmic. Les entregues de qualsevol dels esmentats documents fora d'aquest termini es consideraran com a NO PRESENTAT a l'asignatura.

La nota final de l’assignatura s’obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en ambdues avaluacions segons els següents percentatges:

20% nota d’avaluació del supervisor o supervisora de l’entitat.
80% nota d’avaluació del tutor o tutora de l'UJI.

Per a superar la asignatura es necessitarà de una nota final igual o superior a 5.

L’estudiantat que, sense causa justificada, rebutge la pràctica externa, no s’incorpore a una pràctica assignada que haja sol·licitat, o les abandone sense haver conclòs totes les hores estipulades, serà qualificat com a NO PRESENTAT i no podrà ser asignat a un altra empresa en el mateix curs