Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1046 - Disseny per a l'Entorn i l'Hàbitat

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

70%

Examen teòric-pràctic

30%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació contínua (40% de la nota) comprèn tots els treballs acadèmics realitzats al llarg del semestre. La prova final (60% de la nota) consisteix en un treball acadèmic final (30%) i un examen teòric-pràctic (30%). Tant l'avaluació contínua com la prova final són recuperables.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

  • Per a superar el curs cal presentar tots els treballs acadèmics en les dates establertes, tant els que conformen l'avaluació contínua com el treball final, i realitzar un examen teoricopràctic. Cal obtindre 5 punts sobre 10 de nota mitjana en els treballs (tant els que conformen l'avaluació contínua com el treball final) i 5 punts sobre 10 en l'examen teoricopràctic.
  • Tot treball no presentat en la data corresponent i entregat amb retard serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, variable en funció del retard de l'entrega, que se concretarà a l'inici del semestre.
  • L'alumnat que no arribe a la nota mitjana de 5 punts en els treballs (tant els que conformen l'avaluació contínua com el treball final), sempre que els hagen presentat tots, han de repetir i lliurar el dia de l'examen només els treballs suspesos.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta al menys el 60% de les tasques avaluables o si es presenta a la prova final (treball acadèmic final i un examen teoricopràctic).

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

  • Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria  cal entregar tots els treballs no presentats quan corresponia, repetir els suspesos, i realitzar l'examen teoricopràctic en cas de no haver-lo superat en la primera convocatòria.
  • En l'examen teoricopràctic la nota ha d'arribar als 5 punts.
  • La nota mitjana de tots els treballs realitzats (tant els que conformen l'avaluació contínua com el treball final) també ha d'arribar als 5 punts.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si es presenta a la prova final o si presenta algun dels treballs suspesos o no presentats en la primera convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.” (article 5.7)
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.