Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1045 - Seguretat dels Productes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

45%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

40%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

15%

Criteris de superació

La nota final de l'assignatura es calcula amb l'aplicació dels següents percentatges:

  • 45% examen final (RECUPERABLE)
  • 15% avaluació de pràctiques de laboratori. (NO RECUPERABLE)
  • 40% avaluació dels treballs acadèmics: proves en finalitzar cada bloc temàtic (5%, NO RECUPERABLE)  i treball final de l'assignatura (35% RECUPERABLE).

Cal obtindre un mínim de 5 sobre 10 en cada part de les proves d'avaluació per a poder fer mitjana amb la resta de parts de l'assignatura.

Les qualificacions de la nota de pràctiques de laboratori, els exercicis de classe i la resta de treballs acadèmics obtingudes al llarg del curs es mantindran per a la segona convocatòria.

Per poder aprovar l'assignatura, l'alumne o alumna ha de tindre, com a mínim, 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura en qualsevol convocatòria.

En el cas que en la nota de l'examen final no s'aconseguisca la puntuació mínima requerida, la qualificació de l'assignatura serà la nota de l'examen. Açò serà aplicable en qualsevol convocatòria.

L'estudiant o estudianta es considerarà "presentat" a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

Per a poder recuperar la nota del treball final de l'assignatura en la segona convocatòria, el dia de l'examen d'aquesta segona convocatòria s'haurà d'entregar el treball amb la temàtica que prèviament haurà especificat el professorat. 

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.