Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

70%

Examen teòric-pràctic

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta d'avaluació contínua: 
- Treballs curts que s'aniran proposant al llarg de les classes, entre els quals s'inclou la lectura de textos en anglès (30% de la nota final)
I d'avaluació final que inclou dues parts:
- Un examen teòric-pràctic (amb el 30% de la nota final) que es realitzarà en la data indicada en el Lleu 
- Un treball de IK sobre un determinat producte que s'assignarà a cada grup d'estudiants, que es realitzarà durant algunes sessions de laboratori i com a treball no presencial (40% de la nota final) i es lliurarà a final de semestre.
 
Es considerarà presentat a examen si es realitza l'examen final o bé es lliuren treballs per valor de més del 60% de la nota final.
 
Serà condició necessària per a aprovar l'assignatura aprovar (>5) cadascuna de les tres parts indicades. 
 
La segona convocatòria es regirà pels mateixos criteris. Es guardaran totes les qualificacions donant l'oportunitat de recuperar totes les activitats d'avaluació, excepte la part de qualificació corresponent a presentació oral de treballs, que en cap cas superarà el 10% de l'assignatura.
 
Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus treballs o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seua revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran per l'indicat en els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.