Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

Criteris generals

L'avaluació es porta a terme tenint en compte els treballs acadèmics realitzats i un examen teoricopràctic.

Per a superar el curs cal presentar tots els treballs acadèmics en les dates establertes i realitzar un examen teòric. Cal obtindre 5 punts sobre 10 de nota mitjana en els treballs i 5 punts sobre 10 en l'examen teoricopràctic.
Tot treball no presentat en la data corresponent i lliurat amb retard serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, variable en funció del retard de l'entrega.
Els o les alumnes que no superen la nota mitjana de 5 punts en els treballs, sempre que els hagen presentat tots, han de repetir i entregar el dia de l'examen només els treballs suspesos.
Com a regla general, es considera no presentat en actes l'alumnat que no haja presentat cap treball pràctic i no s'haja presentat a l'examen. Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura bé si realitza i presenta més d'un treball pràctic, o bé si fa l'examen teòric.
Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria

Per superar l'assignatura, en la segona convocatòria, serà necessari lliurar tots els treballs no presentats quan corresponia, repetir els suspesos, i realitzar un examen teoricopràctic.
En l'examen teòric la nota ha de superar els 5 punts.
La nota mitjana de tots els treballs realitzats també ha de superar els 5 punts.