Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova.

La avaluació es distribuirà de la següent manera:

 • Avaluació pràctica 80%
 • Pràctiques 40%
 • Projecte final 40%
 • Examen teòric-pràctic 20%

La Prova Final (60% de la nota) consisteix en el Projecte Final (40%) y el Examen teòric-pràctic (20%) . Tant l’avaluació pràctica com l’examen teòric-pràctic són recuperables.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

 • Per a superar el curs cal presentar tots els treballs pràctics en les dates establertes, tant els que conformen les pràctiques com el projecte final, i realitzar un examen teoric-pràctic. Cal obtindre 5 punts sobre 10 de nota mitjana en cada una de les parts.
 • Tot treball no presentat en la data corresponent i entregat amb retard será avaluat sobre un 80%.
 • L'alumnat que no arribe a la nota mitjana de 5 punts en les pràctiques han de repetir i lliurar en segona convocatoria els treballs suspesos. La nota de les practiques superades es guardarà per a la segona convocatoria.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta al menys el 60% de les tasques avaluables o si es presenta a la prova final (projecte final i examen teòric-pràctic).
 • L’alumnat que no puga assistir a classe ha de presentar totes les pràctiques realitzades al llarg del curs, el projecte final y realitzar el examen teòric-pràctic de la assignatura.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

 • Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria  cal entregar tots els treballs no presentats quan corresponia, repetir els suspesos, i realitzar l'examen teòric-pràctic en cas de no haver-lo superat en la primera convocatòria.
 • En l'examen teoricopràctic la nota ha d'arribar als 5 punts sobre 10.
 • La nota mitjana de l’avaluació pràctica també ha d'arribar als 5 punts sobre 10.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si es presenta a l'examen teoricopràctic de la segona convocatòria, o havent realitzat i presentat el 60% de treballs pràctics, en presenta almenys un a la segona convocatòria.
 • L’alumnat que no puga assistir a classe ha de presentar totes les pràctiques realitzades al llarg del curs, el projecte final y realitzar el examen teòric-pràctic de la assignatura.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.” (article 5.7)
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.