Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació contínua (50% de la nota) comprèn tots els treballs acadèmics realitzats al llarg del semestre. La prova final (50% de la nota) consisteix en un projecte final (30%) i un examen teòric-pràctic (20%). Tant l'avaluació contínua com la prova final són recuperables.

Tots els i les alumnes que vulguen cursar l'assignatura per l'itinerari d'avaluació contínua han de presentar tots els treballs pràctics i proves teoricopràctiques en les dates establertes durant el curs.

Per a considerar aprovada l'assignatura cal obtindre una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

  • És imprescindible assistir a classe i haver entregat en les dates exigides els treballs per a  avaluar-los.
  • Per a superar l'assignatura, la nota de l'examen i cada nota mitjana dels blocs d'exercicis ha de ser, com a mínim, de 5.
  • Dins dels blocs d'exercicis, cada treball o pràctica sense entregar es comptabilitza amb un zero.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si realitza i presenta el 60% de treballs pràctics, o si fa l'examen teoricopràctic.
  • L'alumnat que no puga assistir a classe i vulgui presentar-se a la primera convocatòria, ha de presentar totes les pràctiques realitzades al llarg del curs i el projecte final el dia de l’examen de la primera convocatòria i realitzar l'examen final teoricopràctic de l'assignatura.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

  • L'alumnat d'avaluació contínua, amb l'examen o algun bloc suspès té l'oportunitat de recuperar cada una d'aquestes parts de l'assignatura. Si es tracta de l'examen, ha de realitzar una nova prova teoricopràctica i si la recuperació és d'un bloc pràctic, han d'entregar únicament les pràctiques suspeses a l'inici de l'examen.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si es presenta a l'examen teoricopràctic de la segona convocatòria, o havent realitzat i presentat el 60% de treballs pràctics, en presenta almenys un a la segona convocatòria.
  • L'alumnat que no puga assistir a classe i vulgui presentar-se a la segona convocatòria, ha de presentar totes les pràctiques realitzades al llarg del curs, el projecte final i realitzar l'examen final teoricopràctic de l'assignatura en cas de no haver-lo superat a la primera convocatoria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.