Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

80%

Examen teòric-pràctic

20%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació contínua (30% de la nota) comprèn tots els treballs acadèmics realitzats al llarg del semestre. La prova final (70% de la nota) consisteix en un projecte final (50%) i un examen teòric-pràctic (20%). Tant l'avaluació contínua com la prova final són recuperables.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

  • L'avaluació es porta a terme tenint en compte els treballs acadèmics realitzats i un examen teoricopràctic.
  • Per a superar el curs cal presentar tots els treballs acadèmics en les dates establertes i realitzar un examen teòric. Serà necessari obtindre 5 punts sobre 10 de nota mitjana en els treballs i 5 punts sobre 10 en l'examen teoricopràctic.
  • Tot treball no presentat en la data corresponent i entregat amb posterioritat serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, que variarà en funció del retard de l'entrega.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si realitza i presenta el 60% de treballs pràctics, o si fa l'examen teòric.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

  • Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria serà necessari lliurar tots els treballs no presentats en el seu dia, repetir els suspesos, i realitzar un examen teoricopràctic en cas de no haver-lo superat en primera convocatòria.
  • En l'examen teòric la nota ha d'arribar als 5 punts.
  • La nota mitjana de tots els treballs realitzats també ha d'arribar als 5 punts.
  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si es presenta a l'examen teoricopràctic de la segona convocatòria, o havent realitzat i presentat el 60% de treballs pràctics, en presenta almenys un a la segona convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.