Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1038 - Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

40%

Examen teòric-pràctic

40%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

20%

Criteris de superació

Per a poder optar a aprovar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 4 en la part teòrica en l'examen, que es compon de l'examen escrit (40%).

En la segona convocatòria de l'assignatura, l'alumnat només s'avalua de la part no aprovada en la primera, i se li apliquen els mateixos criteris que en aquesta primera convocatòria. A més a més, a segona convocatòria el treball acadèmic (20% de la nota) no és recuperable. Per a recuperar la part pràctica serà necesari millorar o presentar els treballs segons els criteris establerts a la primera convocatòria.

L'assignatura es considerarà superada si l'alumne o alumna obté com a mínim un 5 després de sumar el percentatge corresponent a l'avaluació teòrica (40%), la del treball acadèmic (20%) i la de les pràctiques (40%).

Finalment, l'alumno o alumna es considerarà presentat a la primera convocatoria quan realitze l'examen escrit o haja presentat almenys el 60% dels treballs. A segona convocatoria, es considerarà presentat quan faça l'examen escrit, o habent presentat almenys el 60% dels treballs, presente almenys un treball en segunda convocatoria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.