Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1036 - Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica utilitzada inclourà la realització de:

Classes presencials de teoria. Classes amb explicació del professor dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Es fomentarà la interacció entre el professor i els assistents fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professor per a analitzar el grau comprensió dels conceptes per part dels assistents; preguntes plantejades pels assistents per a resoldre dubtes sorgits durant l'explicació.

Classes presencials pràctiques i de problemes. Classes en què el professor plantejarà un problema o cas pràctic relacionat amb els continguts vistos durant les classes de teoria. A continuació, el professor procedirà a la seua resolució a fi d'explicar les metodologies, mètodes, ferramentes, procediments, etc., que permeten desenrotllar, obtindre i valorar una o diverses solucions vàlides. Es fomentarà la interacció entre el professor i els assistents fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professor sobre aspectes metodològics o possibles solucions al problema o cas pràctic; preguntes plantejades pels assistents per a resoldre dubtes sorgits durant la resolució del problema o cas pràctic.

Sessions presencials de seminari. Sessions en què es plantejarà un o més problemes o casos pràctics en què haja que aplicar els continguts vistos durant les classes de teoria i durant les classes pràctiques i de problemes. Els problemes o casos pràctics seran analitzats pels assistents, de forma individual o en xicotets subgrups depenent del tipus, per a desenrotllar, proposar i justificar una o diverses solucions. Les solucions proposades seran supervisades pel professor i compartides amb la resta de subgrups. Es fomentarà el debat entre els assistents sobre les solucions proposades, analitzant i comparant els diferents aspectes de cada una d'elles. El professor actuarà moderant el debat i realitzarà les correccions i aclariments oportuns, així com les conclusions finals.

Sessions presencials de laboratori. Sessions en què els participants executaran i observaran en funcionament equipament real específic relacionat amb els continguts de l'assignatura. En alguns àmbits, els participants hauran d'adquirir destresa en el maneig de determinats instruments, equips i programes informàtics. S'analitzaran i justificaran els diferents aspectes posats en pràctica en la sessió de laboratori, relacionant-los amb els continguts tractats en les classes de teoria, en les classes pràctiques i de problemes i en les sessions de seminari.

Treball autònom no presencial. Treball i estudi, bé individual o bé en grup, per a aconseguir el nivell d'aprenentatge necessari i preparar les diferents proves d'avaluació de l'assignatura.

La metodologia d'ensenyament reflectida, aixina com la forma en la que la mateixa s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau, tal com és preceptiu.