Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1036 - Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat en l’àmbit del producte. 

CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l’àmbit del producte.

CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes. 

CE17 - Avaluar els costos d’un producte en les seues distintes fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l’estratègia competitiva i productiva.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG2 - Treball en equip.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.OP09.01 Organitzar el treball personal i de gestionar el temps.

CG2.OP09.01 Assumir responsabilitats i compromisos en el treball en equip i facilitar la coordinació de tasques i la presa de decisions consensuades.

CG1.OP09.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CE25.OP09.01 Obtindre, seleccionar, contrastar i sintetitzar informació relativa a plàstics, com a base per a defensar i argumentar propostes.

CE24.OP09.1 Presentar i defensar, oralment i per escrit, els resultats del treball i activitats de l’assignatura.

CE17.OP09.1 Estimar costos de fabricació de peces.

CE16.OP09.1 Aplicar els coneixements per a analitzar alternatives (de processos-dissenys), utilitzant les metodologies de disseny per a fabricació.

CE12.OP09.1 Definir i explicar els processos, equips i utillatges utilitzats en el conformat plàstics i les consideracions econòmic productives associades. Dissenyar utillatges.

CE11.OP09.1 Descriure i relacionar aspectes relatius a l’impacte ambiental dels plàstics i al seu reciclatge. Aplicació a la selecció del material-procés.