Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1035 - Creativitat, Innovació i Resolució de Problemes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

70%

Examen teòric-pràctic

30%

Criteris de superació

Els criteris per aprovar la segona convocatòria seran els mateixos. La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 20%

  • Portafoli - 20% (no recuperable en posteriors convocatories)

PROVA FINAL: 80%

  • Traball pràctic (projecte) - 50%
  • Exàmen teóric-pràctic- 30%

Per a aprovar l'assignatura, tant la nota del treball pràctic com la de l'examen han d'ésser iguals o superiors a 5 sobre 10. La nota final es calcularà com la mitjana ponderada de les notes anteriors. Per tant, la nota final queda com:

Nota final = [nota de l'examen x 0,3] + [nota del projecte x 0,5] + [nota del portafoli x 0,2]

Aquells alumnes i alumnes que es presenten a la segona convocatòria i tinguen el treball pràctic sense realitzar o suspès han de desenvolupar un treball pràctic alternatiu. Se mantindrà la nota del portafoli de la primera.

Revisió d'exámens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestitat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.