Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1034 - Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

40%

Examen teòric-pràctic

40%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

10%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

10%

Criteris de superació

1. El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova.
2. Se considera com a avaluació contínua les pràctiques, treballs acadèmics i exercicis tutelats d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova, amb un pes del 60%. La prova final, examen teòric-pràctic, suposa el 40% del pes total de la nota.
3. Se establirà una nota de coneixements mínims de 4 en la prova examen teòric-pràctic. Per sota d'aquesta nota, la prova examen teòric-pràctic es considerarà NO APTA (0).
4. Els treballs acadèmics i l'examen teòric pràctic, amb un pes del 80% en total, sí que són recuperables. En el cas dels treballs acadèmics, es contemplarà la realització de treballs acadèmics similars als no superats (pes del 40% en total). En el cas de l'examen teòric-pràctic, es contemplarà la realització d'un altre examen teòric-pràctic final en segona convocatòria (pes del 40% en total).
5. Les pràctiques i exercicis tutelats, amb un pes del 20% en total, no són recuperables. La no-assistència a una classe suposa la renúncia a la part de la nota corresponent a les activitats realitzades sota tutela del professor en el transcurs d'aquesta classe. La nota de les activitats no recuperables que sí hagin estat realitzades durant el curs lectiu es conservarà per a la segona convocatòria.
6. El estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova d'examen teòric-pràctic de l'assignatura en aquesta convocatòria.
7. Per superar l'assignatura es requereix una nota mínima de 5 en la qualificació global de l'assignatura.
 
10.2.1) Revisió d'exàmens davant del professor
Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.
 
10.2.2) Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.