Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teórico-práctico

75%

Evaluación de prácticas (observación de la ejecución, resolución de casos, memorias, presentaciones orales, portfolio, proyectos, etc.)

15%

Evaluación de tutoría (entrevista de tutorización, observación, memorias e informes, etc.)

5%

Evaluación de seminario (presentación oral, participación, elaboración de trabajos , proyectos, etc.)

5%

Criteris de superació

Criteris de superació de la assignatura per a la pirmera convocatoria:

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de manera següent:
  • Examen escrit: 75%
  • Pràctiques de laboratori: 15% de la nota.
  • Treball en equip: 10% de la nota (5% tutoríes+ 5% seminaris)

Per considerar-se aprovat l'assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

Es considera que un estudiant s'ha presentat a la primera convocatòria quan es presenta a l'examen final.

La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme i es presentin en el termini establert per a això. La nota de cada memòria només s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de pràctica.

Criterios de superación de la asignatura para la segunda convocatoria:

La qualificació final de l'assignatura se reparteix de següent manera:
  • Examen escrit: 80%
  • Práctiques de laboratori + Trebal en equip: 20% de la nota (10% + 10%)
  • La nota dels laboratioris i del treball en equip s'obtenen de la convocatoria anterior

Per considerar-se aprovat l'assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

Es considera que un estudiant s'ha presentat a la segona convocatòria quan es presenta a l'examen final.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.