Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1. INTRODUCCIÓ

1.1-Presentació de l'assignatura

1.2-Presentació del tema a desenvolupar en el projecte

1.3-Creació dels grups

2. PROJECTE I ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

2.1 Aproximació al projecte

2.1.1_Introducció

2.1.2_Definició del projecte

2.1.3_Tipus de projectes

2.1.4_Característiques del projecte d'enginyeria

2.1.5_Cicle de vida del producte. Fases

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROJECTE

2.2.1_Esquema del procés de disseny

2.2.2_Relación procés de disseny - fases del projecte

2.2.3_Etapa I: anàlisi del problema

2.2.4_Etapa II: obtenció de solucions

2.2.5_Etapa III: selecció de l'alternativa òptima

2.3 ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

2.3.1_Iniciació del projecte

2.3.2_Obtenció de la informació

2.3.3_Realització del projecte

2.3.4_Generació de documents

2.3.5_Càlculs

2.3.6_Plànols

2.3.7_Plec de condicions tècniques

2.3.8_Pressupost

2.3.9_Memòria

2.3.10_Reunions

3. PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

3.1. Introducció

3.2_Diagrama de barres o de Gantt

3.3_Anàlisi de xarxes: CPA i PERT

3.4_Histograma de recursos i distribució de recursos

4_PATENTS I MARQUES

4.1. Protecció industrial

4.2. Patents

4.3. Models d'utilitat

4.4. Dissenys

4.5. Marques

5. VIABILITAT: ESTUDIS DE VIABILITAT

5.1_Estudi de mercat

5.2_Viabilitat tècnica i dimensions del projecte

5.3_Viabilitat econòmica

5.3.1 Estudi economicofinancer

5.3.2 Estudi de la rendibilitat d'un projecte

5.3.2.1 Indicadors d'avaluació de la rendibilitat en la fase d'estudi preliminar del projecte

 • Termini de recuperació
 • Taxa de rendiment comptable
 • Ràtio cost-benefici

5.3.2.2 Indicadors d'avaluació de la rendibilitat en la fase d'avantprojecte i de projecte

 • VAN
 • TIR
 • Flux de caixa

6. DOCUMENTS DEL PROJECTE

6.1_Introducció i Norma UNE 157001

6.2_Índex general

6.3_Memòria i annexos

6.4_Plànols

6.5_Plec de condicions

6.6_Medicions i pressupost

6.7_ Altres documents habituals en projectes de disseny

6.8_Exposició del projecte

 

TEMARI DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI (15h) I TUTORIES (26h) (PBL)

Les pràctiques consisteixen a sintetitzar tots els coneixements obtinguts prèviament durant el grau, i els propis d'aquesta matèria, a la realització d'un projecte de disseny.

Laboratori:

 • PL1. Visita a empresa o instal·lacions
 • PL2. Potenciar el treball en equip.
 • PL3. Planificació de projectes I
 • PL4. Planificació de projectes II
 • PL5. Entendre les patents
 • PL6. Simulació de costos del projecte
 • PL7. Simulació de rendibilitat del projecte

Tutoria:

Sessions en les quals prèviament el grup ha realitzat i entregat les tasques del projecte que s'indiquen en el guió de pràctiques, i posteriorment es reunirà amb el professorat per a analitzar l'avanç del projecte.

 • Pràctica 1. Assegurament de la qualitat disseny. Rols i treball en equip.
 • Pràctica 2. Recerca d'informació per a l'inici del projecte i estudi de mercat
 • Pràctica 3. Definició d'objectius i especificacions
 • Pràctica 4. Generació de solucions conceptuals.
 • Pràctica 5. Avaluació de conceptes i selecció de disseny conceptual
 • Pràctica 6. Viabilitat tècnica i econòmica (estudi preliminar) de la solució conceptual
 • Pràctica 7. Defensa oral del disseny conceptual
 • Pràctica 8. Disseny bàsic I
 • Pràctica 9. Disseny bàsic II
 • Pràctica 10. Documents del projecte I
 • Pràctica 11. Documents del projecte II
 • Pràctica 12. Revisió final del projecte
 • Pràctica 13. Defensa oral del projecte

Problemes:

 • Problemes de xarxa CPM i de gràfic de Gantt