Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1032 - Projectes de Disseny

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

50%

Examen teòric-pràctic

30%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

20%

Criteris de superació

Els criteris per a aprovar la segona convocatòria seran els mateixos. La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 20%

Avaluació de tutories (20%): s'avaluen les tasques de desenvolupament del projecte que s'executen en grup segons la programació setmanal de l'assignatura, incloent-hi una defensa oral del concepte de disseny aproximadament a meitat de la planificació de l'assignatura. Aquesta part no es recuperable per a posteriors convocatories.

PROVA FINAL: 80%

Examen teòpric-pràctic (30%): mitjançant proves d'avaluació individual, de tipus pregunta-resposta per resolució de problemes i qüestions teòriques.

Avaluació de treballs (50%): s'avalua el projecte final realitzat, que inclou la documentació, la qualitat de la solució adoptada i la defensa oral del projecte. També inclou una valoració del treball en grup a través de qüestionaris o sistema de valoració intragrup.

Per a aprovar l'assignatura, la nota mitjana ponderada ha de ser igual o superior a 5. La nota final es calcula com: nota final = 0,3x nota del examen teòric-pràctic + 0,2x nota de tutories + 0,5x nota de treballs (projecte). La nota mínima del examen teòric-pràctic ha de ser de 4,5 sobre 10 per a poder calcular la nota mitjana ponderada.

Es considerarà presentat aquell alumne o alumna que s'haja presentat al 60% de les proves d'avaluació.

En la segona convocatòria es mantindran les notes obtingudes en nota de tutories i en nota de treballs (projecte).

Aquells o aquelles alumnes que es presenten a la segona convocatòria amb les pràctiques sense realitzar o suspeses han de desenvolupar un projecte equivalent però un producte diferent de l'empleat en les pràctiques realitzades durant l'assignatura.

Revisió d'exámens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestitat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.