Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

50%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

50%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. Donat que l’aprenentatge es continu mitjançant exercicis pràctics de complexitat creixent, es contempla una avaluació continuada envers la aplicació pràctica de continguts. No es preveu realitzar un examen teòric final, malgrat que es pot plantejar durant el curs algun treball pràctic d’aplicació de alguns continguts teòrics. D’aquesta manera, el pes de l’avaluació continuada serà del 100%, sense prova final.

Seguint el pla d’estudis, l’avaluació continuada consta de dos qualificacions:

 • Avaluació de pràctiques (observació de l’execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, etc.), amb un pes del 50%.
 • Avaluació dels treballs acadèmics (prototips, projectes, etc.), amb un pes del 50%.

De les diferents pràctiques i treballs que ha de desenvolupar l'estudiantat s'estableix una proporcionalitat en el pes de l'avaluació en funció de la seva complexitat.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

 • Degut al caràcter pràctic i a l’avaluació continuada dels exercicis proposats, serà necessari haver realitzat un seguiment adequat a classe del treball de l’alumnat durant el curs per poder aprovar l’assignatura a la primera convocatòria.
 • Serà necessari haver presentat tots els lliurables a les dades establertes i obtindré al menys una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Al mateix temps, serà necessari superar al menys el 70% dels treballs avaluables.
 • A tot lliurable presentat més tard de la data corresponent se li aplicarà una penalització a la seua valoració en funció del retràs.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s’ha presentat a la convocatòria si presenta al menys el 60% de les tasques avaluables.
 • Tots els treballs no superats a la primera convocatòria podran ser recuperats en segona convocatòria.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

 • Degut al caràcter pràctic i a l’avaluació continuada dels exercicis proposats, serà necessari haver realitzat un seguiment adequat a classe del treball de l’alumnat durant el curs per poder aprovar l’assignatura a la segona convocatòria.
 • Serà necessari haver presentat tots els lliurables i obtindré almenys una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Al mateix temps, serà necessari superar al menys el 70% dels treballs avaluables.
 • Si a la primera convocatòria la nota mitjana es inferior a 5 punts sobre 10, i/o no es van superar al menys el 70% dels treballs avaluables, deuran recuperar-se en aquesta segona convocatòria solament els lliurables que van ser suspesos o no presentats.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s’ha presentat a la convocatòria si presenta al menys el 60% de les tasques avaluables i presenta alguna tasca en segona convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.