Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

50%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació de la teoria (50%):
 
- Exercicis teòric-pràctics (recuperable): 20%.
 
- Problemes d'ACV (recuperable): 15%
 
- Exercicis d'avaluació contínua (no recuperable): 15%
 
Activitats d'avaluació de les pràctiques de laboratoris (50%):
 
- Lliurament Eco-concepte (recuperable): 15%
 
- Avaluació entre-parells de l'Eco-concepte (no recuperable): 5%
 
- Exercicis amb programari (recuperable): 15%
 
- Lliurament Anàlisi ACV (recuperable): 15%
 
A) Per aprovar l'assignatura, la suma de les qualificacions de les activitats d'avaluació ha de ser igual o superior a 5.
 
La prova final (50%) consta d'exercicis teòric-pràctics (20%) + problemes d'ACV (15%) + exercicis amb programari (15%).
 
Cadascuna d'aquestes parts de la prova final pot qualificar-se amb un examen parcial. La presentació a un parcial substitueix a la seva avaluació en la prova final de la primera convocatòria.
 
La nota de les activitats no recuperables superades es conservarà per a la segona convocatòria.
 
Per a la prova d'avaluació final de la segona convocatòria, si l'alumne ha aprovat les pràctiques en la primera convoatoria només es presentarà a exercicis teóric-pràctics (20%) i problemes d'ACV (15%). Si l'alumne ha aprovat la teoria, només es presentarà a exercicis amb programari (15%).
 
A la seguna convocatòria, si l'alumne no ha aprovat les pràctiques, a més de la prova final, cal presentar un Eco-concepte (15%) i la seva Anàlisi ACV (15%), el contingut serà el mateix que el realitzat per a la primera convocatòria i la temàtica es comunicarà el dia de la prova final de la primera convocatòria.
 
B) L'alumne es considera presentat a l'assignatura en una convocatòria si es presenta a la prova final o si s'ha presentat al 60% de les activitats d'avaluació.
 

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat Acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
 
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador ".
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.