Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

90%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix una nota mínima de 5 en la qualificació global de l'assignatura.
 
Primera i segona convocatòries oficials ordinàries
 
La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà fent una mitjana ponderada entre la nota de l'avaluació de les pràctiques (10% de pes de ponderació) i la nota de l'examen teòric-pràctic (90% de pes de ponderació).
 
Per a poder ser avaluat d'una pràctica de laboratori, a més de realitzar la memòria serà necessària l'assistència a aquesta pràctica.
 
L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen de l'assignatura en aquesta convocatòria (i no presentat en cas contrari).
 
En cas de no aprovar a la primera convocatòria la nota de pràctiques es guardarà per a la segona convocatòria.
 
Convocatòria extraordinària final de grau
 
Per a la convocatòria extraordinària final de grau es considerarà únicament la nota de l'examen final.
 
Honestedat acadèmica
 
En compliment de la "Normativa d'Avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I" l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació (article 7).
 
I d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
L'estudiantat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
 
Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de l'activitat corresponent, per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.
 
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador, per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.