Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

80%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del pla d'estudis, l'avaluació es realitza a partir de dues qualificacions:

• Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 20% de tota l'avaluació.

• Examen teoric-pràctic (Ex), amb un pes relatiu del 80% de tota l'avaluació, un 15% serà l'obtingut en dos exàmens parcials pràctics i el 65% restant en l'examen final.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, es considera aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

L'avaluació de pràctiques (Pr) consisteix a elaborar un projecte de modelatge complet d'un producte (conjunt de diverses peces), muntatge i obtenció de plànols. El treball s'ha de realitzar individualmente o grup de dos persones (en funció de la complexitat del conjunt triat) tant en les sessions pràctiques com fora d'aquestes, com a treball personal. Les dades d'entrega máxima i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació en l'aula virtual, no podent-se realitzar l'entrega després de la data estipulada. La qualificación obtinguda al projecte serà guardada només durant el período lectiu vigent.

Es realitzaran dos exàmens parcials pràctics (ExP) en dues de les sessions pràctiques que haurien de presentar-se resolts durant el període de temps indicat a través de l'aula virtual (AV). El professorat valorarà aquests exercicis d'acord amb els criteris d'avaluació establerts per a cada un d'aquests. La publicació de la qualificació obtinguda d'aquests exercicis es realitzarà en l'aula virtual (AV).

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU es realitzarà un examen final teòric (EFT) i un examen d'exercicis pràctics (EFP).

Primera convocatòria ordinària:

La qualificació final de l'assignatura de l'alumnat en la primera convocatòria ordinària (maig) s'obté de la següent manera:

Qualificació = 0,2 * Pr + 0,15 * ExP + 0,2 * EFT + 0,45 * EFP

Cal obtindre una puntuació mínima de 3,5 a l'examen teòric (EFT) i una puntuació mínima de 4 al examen al pràctic (EFP) per a realitzar el càlcul de la qualificació. L'avaluació de les pràctiques (Pr) no es considerarà per al càlcul de la qualificació fins que no es superen tant l'examen teòric (EFT) com l'examen práctic (EFP).

Es considerarà com a presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Segona convocatòria ordinària:

En la segona convocatòria ordinària (juliol) la qualificació final, s’obté de la següent manera:

Qualificació = 0,2 * Pr + 0,2 * EFT + 0,6 * EFP

Cal obtindre una puntuació mínima de 3,5 a l'examen teòric (EFT) i una puntuació mínima de 4 al examen pràctic (EFP) per a realitzar el càlcul de la qualificació. L'avaluació de les pràctiques (Pr) no es considerarà per al càlcul de la qualificació fins que no es superen tant l'examen teòric (EFT) com l'examen práctic (EFP).

L'alumne o alumna es considera presentat si realitza alguna de les proves de l'examen final.

Revisió d'exàmens davant del professorat.

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7). I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa: 
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador. D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident."