Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

50%

Examen teòric-pràctic

30%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

20%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per explicar plenament i excepte per raons de força major es requerirà plenament en l'avaluació final de l'assignatura. Avaluació del coneixement i control d'aprenentatge continu es durà a terme segons els següents criteris:

1. L'avaluació final consistirà en una prova escrita a que atribuir és del 30% de l'avaluació final. La revisió avaluarà la part teòrica, que valdrà 3 punts (preguntes curtes o anàlisi). Per superar aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 1,5 punts.

2. El 70% restant de la nota final serà determinat per resolució, presentació i lliurament de les pràctiques a realitzar per equips (2,5 puntos) y la assistencia a tutories individuales i grupals (1 punt) i la preparació i exposició del treball final en

grup (3,5 punts), consisteix en la preparació d'un pla de màrqueting. En ambdós casos, qüestions com la qualitat, organització, planificació i consistència, tant en les obres presentades en paper com en les exposicions del mateix realitza el curs tindran en

compte.

3. Per a poder aprovar esta parte i fer lamitja amba l´anterior es fa necessari treure un minimi de 3,5 punts.

4. la qualificació de l'assignatura s'obté afegint examen nota, la classe i el pla o màrqueting treball projecte, sempre ha superat les notes mínims requerides.

 

Segona convocatòria ordinària.

En cas de suspendre la part teòrica i s'aproven la part pràctica es guardaran fins a l'examen de la segona convocatòria de notes pràctica. Si la teoria d'aprovar i suspendre les pràctiques, és guardada alumnes aquesta nota fins a la segona convocatòria


En este cs el alumno deurà recuperar el pla demarktin que farà individualment (nota màxima 3,5 punts) a més a més de examinar-se de les pràctiques fen un cas pràctic (1,5 puntos) el dia del examen.

Es considerarà a l'alumne presenta sempre presentar-lo a l'examen de l'assignatura. En cas contrari, la nota serà no presentat. Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o

examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la“Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

 

Honestedat acadèmica.

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.” I, conforme a l’article 11 de la mateixa: “L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.” D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.