Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

65%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

20%

Examen teòric-pràctic

15%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, estant d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. L'avaluació contínuada (60% de la nota) comprèn pràctiques i tutories. La prova final (40% de la nota) consisteix en una pràctica final (20%), un examen teòric-pràctic (20%) i uns problemes (5%). Tant l'avaluació continuada com la prova final són recuperables.

 • En les pràctiques (P) i problemes (PR) l'estudiantat ha d'aplicar el conjunt dels aspectes tractats en els temes de l'assignatura.
 • A la tutoria (TUT) s'avalua el seguiment a l'alumnat durant les classes pràctiques.
 • L'examen (E) es realitzarà per escrit i versarà sobre els continguts teòrics que s'imparteixen durant el curs, dels quals es facilitarà el material d'estudi
 • La qualificació global del curs s'obtindrà de la manera següent: Nota final = 0,6*P + 0,05*PR + 0,2*TUT + 0,15*E

Criteris de superació de l'assignatura en la primera convocatòria:

 • Serà necessari haver presentat tots els lliurables en les dates establertes i fer l'examen teòric.
 • Caldrà a més obtenir simultàniament almenys 5 punts de mitjana sobre 10 a la part d'avaluació contínua i 5 punts sobre 10 en la prova final, obtenint almenys 5 punts en l'examen teòric.
 • A tot lliurable presentat més tard de la data corresponent se li aplicarà una penalització del 20% en la seva valoració.
 • En el cas de superar només una de les dues parts (avaluació contínua o prova final) la nota de la part superada es guardarà per a la segona convocatòria d'aquest mateix curs.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta almenys el 60% de les tasques avaluables, o si realitza la prova final.

Criteris de superació de l'assignatura en la segona convocatòria:

 • Serà necessari obtenir simultàniament almenys 5 punts de mitjana sobre 10 a la part d'avaluació contínua i 5 punts sobre 10 en la prova final, obtenint almenys 5 punts en l'examen teòric.
 • Si en la primera convocatòria la part d'avaluació contínua no va aconseguir 5 punts sobre 10, hauran de presentar-se a la segona convocatòria només els lliurables que van ser suspesos o no presentats, aplicant-se'ls una penalització del 20% en la seva valoració.
 • De la mateixa manera, si a la primera convocatòria la prova final no va ser superada, s'han de repetir les proves suspeses.
 • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta almenys el 60% de les tasques avaluables, o si realitza la prova final.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.