Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

40%

Examen teòric-pràctic

40%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

D’acord amb les directrius del pla d’estudis, l’avaluació contempla un examen final (40%) i una part d’avaluació continua (60%)  la qual està dividida en:
 
Avaluació de pràctiques (20%):
  • Pràctiques de laboratori (10%) 
  • Presentació oral sobre electrodomèstics (10%)

Avaluació de treballs acadèmics (40%):

  • Dues sessions de resolución de casos pràctics (10% cadascú)
  • Disseny i muntatge d’un prototip electrònic (15%)
  • Treball proposat en classe per entregar a l’Aula Virtual (5%) 
 
Primera convocatòria ordinària
 
La qualificació final de l’assignatura dels alumnes en la primera convocatòria ordinària s’obtindrà depenent de la nota obtinguda a l’examen final.
 
Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:
 
   Qualificació:  0,40·examen final + 0,20·casos pràctics + 0,15·prototip + 0,10·laboratori + 0,10·presentació +0,05·Aula Virtual.
 
Si la nota de l'examen és inferior a 4:
   
   Qualificació: 1,00·examen final.
 
 
S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per superar l’assignatura. 
 
L’alumnat es considerarà presentat a la primera convocatòria únicament si es presenta a l’examen final.
 
 
Segona convocatòria ordinària
 
La qualificació obtinguda a l’avaluació continua es guardarà per a la segona convocatòria. Per tant, en principi el sistema de qualificació es el mateix que a la primera convocatòria ordinària.
 
Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:
 
   Qualificació:  0,40·examen final + 0,20·casos pràctics + 0,15·prototip + 0,10·laboratori + 0,10·presentació +0,05·Aula Virtual.
 
Si la nota de l'examen és inferior a 4:
   
   Qualificació: 1,00·examen final.
 
No obstant això, si alguna de les parts de l'avaluació contínua suspesa, es pot recuperar amb un percentatge de penalització si es fa el treball que corresponga. En el disseny del prototip electrònic, s'haurà de dissenyar un no fotolit, mentres que en la presentació oral, s'haurà d'enregistrar i entregar el vídeo. Així doncs, la nota final es calcularà de la següent manera:
 
Si la nota de l'examen és igual o superior a 4:
 
   Qualificació:  0,40·examen final + 0,20 nous casos pràctics + 0,05·disseny nou fotolit + 0,05·qüestions sobre laboratori + 0,05·vídeo presentació + 0,05·nova entrega Aula Virtual.
 
Si la nota de l'examen és inferior a 4:
   
   Qualificació: 1,00·examen final.
 
 
S’exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per superar l’assignatura. 
 
L’alumnat es considerarà presentat a la segona convocatòria únicament si es presenta a l’examen final.
 
 
Revisió de las qualificacions davant del professorat
 
L'alumnat que per causa justificada considere que la qualificació dels seus exercicis o examen final ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.
 
 
Honestedat acadèmica
 
En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació."
 
I, conforme a l'article 11 de la mateixa, "l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador".
 
D'aquesta manera, tenint en compte ambdós articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicant en l'incident.