Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

70%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

15%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

15%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla dues parts diferenciades:
- Avaluació contínua, amb un pes del 30% en la qualificació final.
- Examen final, amb un pes del 70% en la qualificació final.

L'avaluació contínua, per la seua banda, consta de:
- Projecte del curs: desenvolupament, presentació i memòria d'un projecte plantejat en l'assignatura. Pes: 20% de la qualificació final.
- Avaluació de pràctiques de laboratori: assistència a les pràctiques i la realització de les memòries corresponents a les sessions. Pes:14% de la qualificació final.
- Resolució de problemes i casos en classe de teoria. Pes: 1% de la qualificació final.

L'examen final pot constar de preguntes teòriques i qüestions i problemes pràctics similars als realitzats en classes de problemes. Com s'ha indicat anteriorment, posseeix un pes del 65% de la qualificació final. Es realitzarà en la data aprovada per la Junta de centre i publicada en el LLEU.

Amb caràcter general, les puntuacions finals estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Per a considerar les notes obtingudes en avaluació contínua (pràctiques de laboratori i projecte), serà necessari que la nota obtinguda en l'examen siga igual o superior a quatre (4). En el cas que la nota de l'examen siga inferior a 4, la nota final serà la de l'examen, amb un pes del 100%.

Primera convocatòria ordinaria

La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària (gener) s'obtindrà de la següent manera: 

Qualificació = 0,15* Pr + 0,15 * Proj + 0,70Ex

On: 

Proj: Projecte del curs
Pr: pràctiques de laboratori i problemes i casos en classe teoria.
Ex: Examen final.


Un alumne o alumna es considerarà com presentat/presentada en primera convocatòria si es presenta a l'examen final de la mateixa.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en la part corresponent a l'examen final (Ex) per a superar l'assignatura.

Segona convocatòria ordinaria

En la segona convocatòria ordinària (Juny), els alumnes o alumnes que hagen suspès la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant una prova escrita (descripció de l'aplicació de les pràctiques a un cas) que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. 

El projecte no és recuperable en segona convocatòria; es conservarà la nota obtinguda en primera convocatòria.

Quant a la nota de l'examen (Ex), serà l'obtinguda en l'examen final de la segona convocatòria.
Qualificació = 0,15* Pr + 0,15 * Proj + 0,70Ex

Un alumne o alumna es considerarà presentat/presentada en segona convocatòria si es presenta a l'examen final de la mateixa.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en la part corresponent a l'examen (Ex) per a superar l'assignatura en aquesta convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professor 

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica 

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.