Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

50%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

50%

Criteris de superació

Seguint el pla d'estudis, l'avaluació contempla dos qualificacions:

- Avaluació de pràctiques, amb un pes del 50%

L'avaluació de pràctiques consistirà en l'aplicació de metodologies en el disseny o redisseny d'un o diversos productes en les sessions de laboratori que es completaran amb treball personal de fora de classes i que es presentaran en forma de memòries i inclouran una o diverses presentacions orals (40% del total de la nota). També s'inclou en aquesta avaluació la resolució d'algun problema d'aplicació de metodologies (10%).

- Examen teoricopràctic, amb un pes del 50%, que constitueix la prova final.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10.

L'avaluació de pràctiques consistirà en l'aplicació de metodologies en el disseny o redisseny d'un o més productes en les sessions de laboratori junt amb treball personal de fora de classes i que es presentaran en forma de memòries. També s'inclou la resolució d'algun problema.

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU es realitzarà un examen final teòric-pràctic.

Primera convocatòria ordinària

La nota final es calcularà com:

Nota final = 0,5 Nota pràctiques (Pr) + 0,5 Nota Examen (Ex)

Es considerarà que l'alumne es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final

Per a aprovar l'assignatura, la nota mitjana ponderada de les pràctiques i de l'examen ha de ser igual o superior a 5. Per a ponderar la nota, l'examen haurà de tindre una nota major o igual a 4 punts sobre 10. En cas de no complir este criteri, la nota que obtindrà l'alumne en la dita convocatòria serà la de l'examen.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria:

- Si l'examen de la primera convocatòria està aprovat, es guarda la nota per a la segona convocatòria.

- Si la nota de pràctiques de la primera convocatòria està aprovada, aquesta nota es guarda a la segona convocatòria. Si està suspesa o no s'ha realitzat, un 12,5% de la nota no és recuperable i s'aplicarà la nota de la primera convocatòria. La part restant de les pràctiques es podrà recuperar elaborant un nou treball pràctic aplicant les metodologies a productes diferents dels utilitzats en les pràctiques realitzades durant l'assignatura. Aquest treball pràctic nou (Tr) tindrà un pes del 30% de la qualificació final.
Si nota pràctiques 1ª convocatòria> = 5:
Nota final = 0,5 Nota pràctiques (Pr) + 0,5 Nota Examen (Ex)
Si nota pràctiques 1ª convocatòria <5:
Nota final: 50% Nota examen (Ex) + 50% Nota Pràctiques
on, Nota Pràctiques = 30% Nota treball pràctic nou (Tr) + 12,5% Nota de pràctiques no recuperable

Per a aprovar l'assignatura, la nota mitjana ponderada de les pràctiques i de l'examen ha de ser igual o superior a 5. Per a ponderar la nota, l'examen haurà de tindre una nota major o igual a 4 punts sobre 10. En cas de no complir este criteri, la nota que obtindrà l'alumne en la dita convocatòria serà la de l'examen.

Revisió d'exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L'estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació."

I, conforme a l'article 11 de la mateixa:

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador."

D'esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'alumnat implicant en l'incident.