Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1021 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (II)

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica utilitzada inclourà la realització de:

  • Classes presencials de teoria. Classes amb explicació del professor dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Es fomentarà la interacció entre el professor i els assistents fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professor per a analitzar el grau comprensió dels conceptes per part dels assistents; preguntes plantejades pels assistents per a resoldre dubtes sorgits durant l'explicació.
  • Classes presencials pràctiques i de problemes. Classes en què el professor plantejarà un problema o cas pràctic relacionat amb els continguts vistos durant les classes de teoria. A continuació, el professor procedirà a la seua resolució a fi d'explicar les metodologies, mètodes, ferramentes, procediments, etc., que permeten desenrotllar, obtindre i valorar una o diverses solucions vàlides. Es fomentarà la interacció entre el professor i els assistents fonamentalment a través de: preguntes plantejades pel professor sobre aspectes metodològics o possibles solucions al problema o cas pràctic; preguntes plantejades pels assistents per a resoldre dubtes sorgits durant la resolució del problema o cas pràctic.
  • Sessions presencials de seminari. Sessions en què es plantejarà un o més problemes o casos pràctics en què haja que aplicar els continguts vistos durant les classes de teoria i durant les classes pràctiques i de problemes. Els problemes o casos pràctics seran analitzats pels assistents, de forma individual o en xicotets subgrups depenent del tipus, per a desenrotllar, proposar i justificar una o diverses solucions. Les solucions proposades seran supervisades pel professor i compartides amb la resta de subgrups. Es fomentarà el debat entre els assistents sobre les solucions proposades, analitzant i comparant els diferents aspectes de cada una d'elles. El professor actuarà moderant el debat i realitzarà les correccions i aclariments oportuns, així com les conclusions finals.
  • Sessions presencials de laboratori. Sessions en què els participants executaran i observaran en funcionament equipament real específic relacionat amb els continguts de l'assignatura. En alguns àmbits, els participants hauran d'adquirir destresa en el maneig de determinats instruments o equips. S'analitzaran i justificaran els diferents aspectes posats en pràctica en la sessió de laboratori, relacionant-los amb els continguts vistos en les classes de teoria, en les classes pràctiques i de problemes i en les sessions de seminari. Per a poder assistir a les sessions de laboratori, serà requisit que es puga constatar que es té coneixement, així com hi ha compromís del seu compliment, de les "Normes de Seguretat i Comportament en Tallers i Laboratoris" en els espais on es realitzen i siguen exigides, les quals es publicitaran en l'Aula Virtual i en els propis espais de realització.
  • Sessións presencial de tutoria de grup. Sessió en què es realitzarà una tutoria grupal vinculada al desenrotllament d'un treball en grup. Els components del grup realitzaran una breu presentació dels resultats obtinguts. El professor comentarà amb tots els grups els resultats i junt amb ells establirà les principals conclusions obtingudes, resolent els dubtes o problemes trobats.
  • Treball autònom no presencial. Treball i estudi, bé individual o bé en grup, per a aconseguir el nivell d'aprenentatge necessari i preparar les diferents proves d'avaluació de l'assignatura.

La metodologia d'ensenyament reflectida, aixina com la forma en la que la mateixa s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau, tal com és preceptiu.