SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

35%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

25%

Examen teòric-pràctic

20%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.).

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es distribueix en quatre parts:

  • Laboratori (35%): Prova pràctica final en aula informàtica sobre les eines de programari estudiades en les sessions de laboratori.
  • Seminaris (20%): Projecte pràctic en grups de quatre estudiants o estudiantes, basat en les tecnologies presentades en les sessions de seminaris.
  • Treball (25%): Projecte pràctic en grups de quatre estudiants o estudiantes sobre aplicacions de les eines de programari i els temes estudiats en l'assignatura.
  • Examen final (20%): Prova escrita individual a realitzar en data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU, sobre els continguts impartits en les classes de teoria.

Amb caràcter general, la puntuació de cada part estarà en l'interval [0,10].

Superació de l'assignatura

En ambdues convocatòries s'ha d'obtenir almenys una qualificació de 5 punts (sobre 10) com a mitjana ponderada de les qualificacions de les quatre parts.

Tanmateix, en ambdues convocatòries, no s'exigeix nota mínima en cap part per a accedir al càlcul de la mitjana de les parts.

En primera convocatòria

Un alumne o una alumna es considerarà presentat en primera convocatòria quan realitze l'examen final en la data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU, o quan participe en un conjunt de la resta d'activitats, proves de laboratori o entregues de projectes, el percentatge d'avaluació del qual dins l'assignatura arribe al 48% (60% del 80%).

Podran conservar-se per a la segona convocatòria les qualificacions de les quatre parts d'avaluació. En cada cas caldrà decidir quines parts es recuperaran per a aconseguir aprovar en segona convocatòria, sota les condicions específiques d'aquesta.

En segona convocatòria

S'habilitarà i s'anunciarà en l'Aula Virtual una data d'entrega de nous treballs i projectes de seminaris. Aquesta data estarà lligada a la data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU, de l'examen de segona convocatòria.

Aquestes entregues, que ara seran individuals, no en grup, podrà fer-les tot estudiant o estudianta que vaja a presentar-se en segona convocatòria. No obstant això, cal tenir en compte que si haguera participat prèviament en una primera entrega de grup, realitzar aquesta segona entrega individual implica renunciar a priori a la puntuació obtinguda amb la primera.

Aquestes entregues individuals de segona convocatòria, per a recuperar parts d'avaluació en grup, optaran només al 80% de l'avaluació de les seues respectives parts; és a dir, el projecte de seminaris suposarà el 16% i el treball, el 20% de l'assignatura.

Així mateix, en la data oficial de l'examen de segona convocatòria, també es podrà realitzar una prova pràctica en ordinador per a optar a recuperar el 80% de la qualificació de la part de laboratori; és a dir, el laboratori en segona convocatòria suposarà el 28% de l'assignatura. A més, per a poder realitzar aquesta prova pràctica s'ha de notificar al professorat de l'assignatura la pretensió de realitzar-la amb almenys deu dies d'antelació.

Un alumne o una alumna es considerarà presentat en segona convocatòria quan participe en alguna activitat específica d'aquesta convocatòria (entrega individual, examen final o prova pràctica), ja que totes elles estaran lligades a la data oficial de l'examen de segona convocatòria, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16