Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 0. DIBUIX TÈCNIC: SISTEMES DE REPRESENTACIÓ I NORMALITZACIÓ

0.1 Gràfics en el procés de disseny mitjançant dibuixos

El procés de disseny
Gràfics en el procés de disseny
Esborranys
Croquisatge

0.2 Sistemes de representació referits a un sistema de coordenades cartesianes ortogonal

Fonaments del procés de visualització i els sistemes de representació
Sistema dièdric
Sistemes axonomètrics: axonometria ortogonal i axonometria obliqua
Elements geomètrics. Propietats i representació

0.3 Normalització

Fonaments de la normalització
Materialització dels dibuixos
Sistema multivista: posició de l'objecte i elecció de vistes
Vistes especials, talls i seccions, representacions simplificades i altres convencionalismes
Acotació
Dibuixos de conjunt

TEMA 1. L'ORDINADOR EN EL DISSENY MITJANÇANT DIBUIXOS

1.1 Aplicacions CAD

Definició de CAD
CAD i CADD. Característiques dels sistemes CADD
Aplicacions 2D i 3D: delineació versus modelatge

1.2 Maquinari i interacció en un sistema CAD

Maquinari CAD: unitat central, dispositius d'entrada i eixida
Interacció en CAD
Interacció i perifèrics

1.3 Entorn i instruments de delineació per ordinador

Entorn de delineació
Paper virtual
Llapis virtual
Classificació dels instruments virtuals de delineació
Instruments de selecció
Instruments de posicionament o moviment
Instruments de mesurament/comprovació
Instruments d'edició
Instruments i productivitat
Hàbits per a delinear amb ordinador

1.4 Primitives gràfiques

Definició de primitiva gràfica
Avantatges de les primitives en CAD
Creació i modificació de primitives gràfiques
Primitives bàsiques, pseudoprimitives i primitives esteses

1.5 Ordenació i agrupament de figures

Utilitat de l'agrupament
Mètodes de selecció de figures
Modes d'agrupament permanent de figures
Grups gràfics
Seqüències o cadenes de línies
Nivells o capes

1.6 Sistemes de referència

Sistemes de referència
Aplicació a la delineació CAD
Coordenades absolutes i relatives
Coordenades rectangulars i polars

1.7 Transformacions geomètriques en 2D

Definició i aplicació
Transformacions principals en CAD
Plantejament gràfic
Plantejament analític
Coordenades homogènies
Mètodes de mapatge

TEMA 2. REPRESENTACIÓ DE FIGURES

2.1 Representació de plànols

Configuració de formats
Vinculació i configuració de figures

2.2 Primitives avançades: rètols

Creació i edició de rètols
Estils de text
Rètols paramètrics
Rètols simplificats

2.3 Primitives avançades: ratllats

Definició de ratllats
Patrons de ratllats
Creació i edició de ratllats
Ratllats associatius
Ratllats detectables

2.4 Atributs gràfics de les figures

Elecció dels atributs gràfics
Variables d'informació i de separació
Atributs geomètrics i atributs cosmètics

TEMA 3. EMMAGATZEMATGE DE FIGURES. FORMATS GRÀFICS

3.1 Emmagatzematge de la informació

El problema de la gestió de dades CAD
Emmagatzematge de dades
Emmagatzematge a curt termini
Emmagatzematge a llarg termini

3.2 Emmagatzematge de figures

Dimensions de les figures i relacions semàntiques
Representació matricial. Aplicacions i conceptes bàsics
Representació vectorial
Formats gràfics

3.3 Conversió entre formats gràfics

Transformació de la representació
Conversió de representació vectorial a matricial
Conversió de representació matricial a vectorial

TEMA 4. ALTRES PRIMITIVES AVANÇADES: ACOTACIÓ I CORBES

4.1 Conceptes bàsics d'acotació

Concepte d'acotació
Tipus d'acotació: cotes funcionals, principals, auxiliars
Seqüència i referències d'acotació
Ubicació de les cotes. Mètodes normalitzats

4.2 Acotació bàsica amb aplicacions CAD

La cota com a primitiva
Representació de l'acotació: variables d'acotació
Creació i edició de cotes
Estils d'acotació

4.3 Acotació avançada amb aplicacions CAD 

Acotació amb toleràncies dimensionals i geomètriques
Acotació associativa
Sistemes CAD paramètrics

4.3 Corbes en CAD

Definició de corba. Aplicació i elements definitoris 
Representació gràfica i matemàtica 
Corbes fixes davant corbes lliures 
Corbes fixes: circumferències i el·lipses 
Corbes lliures: corbes paramètriques polinòmiques 
Corbes encadenades. Nivells de continuïtat 
Splin. Definició i tipus 
Grau i ordre de les corbes 
Corbes interpolades versus corbes ajustades. Pes

TEMA 5. DIBUIXOS D'ENGINYERIA ASSISTITS PER ORDINADOR

5.1 Dibuixos d'enginyeria i CAD

Dibuixos d'enginyeria amb CAD o sense
CAD dedicat

5.2 Dibuixos d'esquemes

Representacions esquemàtiques
Creació de símbols gràfics en CAD
Creació i utilització de blocs
Símbols predefinits: biblioteques

5.3 Gestió de fitxers CAD

Gestió de plànols i documents de projectes. 
Organització dels plànols. Llista de components. Versions 
Gestió de personal, accés i fases 
Aplicacions PLM per a la gestió de projectes 
Gestió d'altres dades: camps i vincles
Intercanvi de dades. 
Comunicació entre aplicacions 
Compatibilitat de la informació 
Visors 

TEMA 6. INTRODUCCIÓ ALS MODELS TRIDIMENSIONALS

6.1 Models geomètrics

Delineació versus modelatge
Tipus de models: maquetes i prototips virtuals
Criteris de validació de models virtuals

6.2 Tècniques de modelatge geomètric

Geometria constructiva de sòlids (CSG)
Primitives
Operacions booleanes
Features
Arbre del model
Construcció de primitives complexes: perfils paramètrics i escombratge
Altres tècniques de modelatge: models amb línies (models de filferro) i de superfícies