Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

80%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

20%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació consta d'una part d'avaluació contínua i un examen final, en concret, es realitzarà a partir de dues qualificacions:

  • Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 20% de tota l'avaluació.
  • Examens teoricopràctics (Ex), amb un pes relatiu del 80% de tota l'avaluació. Consten de dos exàmens parcials amb un pes del 20% de l'avaluació i un examen final amb un pes del 60% de tota l'avaluació.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. Es considerarà aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

L'avaluació de pràctiques (Pr) consistirà en l'elaboració del projecte gràfic complet d'un producte (conjunt de diverses peces). El treball es realitzarà individualment o en grups de fins a dues persones (en funció de la complexitat del conjunt triat) fora de les sessions pràctiques com a treball personal d'avaluació continua. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació en l'Aula Virtual.

Es realitzaran dos exàmens parcials que inclouran ambdós teoria i pràctica:
  • Els parcials teòrics (ExPT) consistiran en dues activitats: la realització de qüestionaris setmanals (20%) que s'han de resoldre a casa a través de l'Aula Virtual i la realització d'un examen teòric (80%).
  • Els parcials pràctics (ExPP) consistiran també en dues activitats: la realització d'un examen que s'ha de resoldre a casa (20%) i la realització d'un examen (80%) que es resoldrà durant l'examen parcial en la data establerta, i s'haurà de presentar resolt durant el període de temps indicat a través de l'Aula Virtual.

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU es realitzarà un examen final teòric (EFT) i un examen d'exercicis pràctics (EFP).

 

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura dels i de les alumnes en la primera convocatòria ordinària (gener) s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació=0,2* Pr + 0,1 * ExPP+ 0,1 * ExPT+ 0,15 * EFT + 0,45 * EFP

Es considerarà com a presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 punts tant en el projecte gràfic (Pr), com en ambdós exàmens finals (EFT i EFP) per a superar l'assignatura. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qualificació máxima en actes serà de  4.

 

Segona convocatòria ordinària

 

En la segona convocatòria ordinària (juliol) es realitzarà una única prova d'avaluació final composta per qüestions teòriques (CT) i exercicis pràctics (CP). Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. La qualificació final serà:

Qualificació= 0,2 * Pr +0,25 * CT + 0,55* CP

On Pr és la nota de projecte gràfic obtinguda a la primera convocatòria.

Es considerarà presentat si es realitza alguna de les proves de l'examen final.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 4 en cada part de l'examen. En cas de no obtenir aqueixa puntuació mínima, la qulificació máxima en actes serà de  4.

Revisió d'exàmens davant del professorat

Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.