Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques:


En aquest tipus de sessions la metodologia serà, com a punt de partida, sobretot una metodologia magistral, buscant un enfocament receptiu Ara bé, en la mesura del possible, i tenint en compte que el nivell d'audiència de l'assignatura és molt elevat en ambdues assignatures, s'intentarà que, en la mesura del possible i de manera puntual, s'utilitzen metodologies dialèctiques, buscant un aprenentatge per descobriment. Per tant, en la mesura del possible, s'intentarà incorporar activitats de preguntes, o de treball cooperatiu (resolució de casos, treball d'especialistes), i de participació activa en el desenvolupament de les sessions.Com a recursos didàctics s'utilitzarà la pissarra, combinada amb diapositives projectades amb canó de vídeo. Ocasionalment, i segons el tema, s'aprofitarà el canó per projectar vídeos demostratius dels conceptes vistos. D'altra banda, la utilització d'un entorn moodle, com és l'Aula Virtual, permetrà posar a la disposició de l'alumnat material elaborat pel candidat a nivell d'anotacions, així com dossiers informatius o material addicional d'interès, que completen la bibliografia proposada.
 

Classes de problemes

En aquest cas, i de manera similar a l'anterior, el punt de partida correspondria a una metodologia magistral, de cara a plantejar les bases de les tipologies de problemes que s'aborden. Una vegada realitzat això, es podria optar per continuar amb aquesta metodologia, o transformar-la, progressivament, en una metodologia dialèctica.

En aquest sentit, una vegada els i les alumnes hagen vist exemples bàsics, que els donen les pautes suficients per a abordar problemes similars, per si mateixos, es poden establir activitats que fomenten l'aprenentatge per descobriment, bé de manera autònoma (es demanarà que resolguen i lliuren algun problema, de manera individual), o bé, fins i tot, fomentant activitats cooperatives (per exemple, amb un plantejament similar, però que puguen desenvolupar en grup).

Classes pràctiques de laboratori

En el desenvolupament d'aquestes sessions s'utilitzarà el mètode tutorial, a l'hora de guiar el desenvolupament de la pràctica, pròpiament aquesta.


Classes de tutories


En aquestes sessions, la metodologia serà tutorial.

Classes de seminaris

En aquesta ocasió, es planteja principalment unes classes magistrals. No obstant això, en realitzar-se per grups permetrà un major grau d'interacció professorat-alumnat, i permetrà en ocasions un entorn dialèctic.

Així mateix, durant tot el curs acadèmic l'estudiantat podran dirigir-se al professorat en els seus horaris de tutories i a través de l'Aula Virtual per a resoldre de manera directa i personalitzada els dubtes que pugueren plantejar-se arran dels continguts exposats en les classes presencials teòriques.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.