Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

80%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

10%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

5%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.).

5%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:
 
- Examen escrit: 80%
 
- Pràctiques de laboratori: 10% de la nota
 
- Treball en grup: 10% de la nota
 
 
 
Per considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
 
La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme i es presentin en el termini establert per a això. La nota de cada memòria només s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de pràctiques.
 
La nota referent al treball en grup es compon de la nota corresponent a l'informe escrit del treball i la nota de la defensa oral del mateix.
 
 
 
L'examen escrit comprèn tant la prova final de l'assignatura, amb un valor del 40% del total, com a proves escrites a realitzar durant el desenvolupament de la mateixa com a part de l'avaluació contínua.
 
Un alumne o alumna es considerarà presentat en segona convocatòria quan hagi realitzat la prova final d'avaluació o quan s'hagi presentat a un conjunt d'activitats d'avaluació superior al 60% del total de la nota.
 
 
 
A la segona convocatòria (juliol), es pot recuperar el 80% de l'assignatura mitjançant un únic examen escrit. La nota de les activitats de laboratori i treball en grup es conservaran per a la segona convocatòria. Si les pràctiques de laboratori no s'han superat però es va assistir al laboratori i es entregraron les memòries en temps i forma, es podrà recuperar mitjançant un petit examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Aquells alumnes que assistissin a les sessions de laboratori o no presenten les memòries en el termini estipulat, tampoc els seria avaluada aquesta part en la segona convocatòria. Pel que fa a la part de treball, aquesta no és recuperable.
 
Un alumne o alumna es considerarà presentat en segona convocatòria quan hagi realitzat la prova final o quan s'hagi presentat a un conjunt d'activitats d'avaluació superior al 60% del total de la nota.
 
Revisió d'examen davant del professor
 
Els alumnes que per causa justificada considerin que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seva revisió segons el procediment i les dates que es publiquin, i que es regiran per allò que s'ha indicat en els articles 20 i 21 de la " normativa d'Avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I "
 
Honestedat acadèmica
 
 
En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador ".
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es derivin del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.