Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CE8 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l’aplicació de l’enginyeria de materials.

CG2 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG5.OP10.01 Demostrar capacitat per a citar la normativa aplicable en el camp de recobriments i per a explicar els aspectes relacionats amb el desenvolupament de recobriments i la seua aplicació sobre substrats, segons les disposicions presents en dita normativa.

CG2.OB02.01 -Demostrar capacitat per a adquirir informació per separat i posar-la en comú, analitzar la dita informació i debatre sobre la seua validesa.

CE8.OP10.01 Demostrar capacitat per a identificar les característiques dels recobriments que es poden posar en joc en una aplicació, descartar els tipus de recobriments no adequats i aplicar de forma adequada els diferents tipus de recobriments sobre els substrats corresponents.

CE8.OB02.05 Demostrar capacitat per a plantejar les característiques teòriques que hauria de tenir un material per a ser útil en una aplicació, així com per a seleccionar i predir el comportament real de materials de qualsevol naturalesa.

CE8.OB02.03 Demostrar capacitat per a plantejar les característiques teòriques que hauria de tenir un material metàl·lic per a ser útil en una aplicació, així com per a seleccionar i predir el comportament real de materials metàl·lics.

CE8.OB02.02 Demostrar capacitat per a determinar els assajos necessaris per a conèixer les característiques concretes de materials metàl·lics, analitzant les respostes dels assajos i extraient propietats de la dita anàlisi.

CE8.OB02.01 Demostrar capacitat per a identificar les característiques que han de presentar els materials que es posen en joc en una aplicació.

CE25.OB2.01 Demostrar capacitat per a accedir als continguts d’un fons bibliogràfic i elaborar un resum dels continguts d’un tema, a partir de la informació present en diverses fonts.

CE24.OB02.01 Demostrar capacitat per a identificar els principals apartats que constitueixen un text tècnic i explicar les característiques dels elements que apareixen en els dits apartats.

CE24.0B02.02 Demostrar capacitat per a redactar adequadament informes tècnics, respectant els seues característiques formals.