Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

60%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

40%

Criteris de superació

Primera Convocatòria (Convocatòria Gener)

L'avaluació s'efectua de la següent manera:

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà en 6 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en una pregunta teòrica i el comentari d'un nombre d'imatges (al voltant de 7) que s'hauran vist en classe al llarg del curs. A més, es farà una pregunta individualitzada relacionada amb el treball que cada estudiant o estudianta haja elaborat.

b) S'efectuarà un treball individual valorat en 4 punts sobre 10. El guió d'aquest treball es detalla en aquesta guia i variarà cada curs acadèmic. El professorat es reserva incloure com a punt d'aquest treball aspectes vinculats a les hores del seminari (per exemple, exposicions en classe, ressenyes de visites a exposicions, assistència a seminaris, congressos o altres activitats).

Cal, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, l'estudiant o l'estudianta ha d'obtenir almenys un 2,4 sobre 6 per a poder traure la mitjana amb el treball. D'altra banda, en el treball s'ha d'aconseguir almenys un 1,5 sobre 4. S'ha d'aconseguir, en la suma de les parts, una nota mínima de 5 per a considerar que s'ha superat l'assignatura.

L'estudianta o l'estudiant es considerarà presentat a la convocatòria quan realitze l'examen i presente el treball.

Segona Convocatòria (Convocatòria Juny)

Per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si al febrer s'hagués superat bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.

 

Revisió d´exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.