Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits distingint-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorítmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

OP5.6 - Ser capaç d’exposar oralment treballs d’àlgebra aplicada en anglès.

OP5.5 - Conèixer els avantatges d’utilitzar codis correctors en la transmissió de grans quantitats de dades mitjançant aplicacions informàtiques (CD, DVD, targetes, etc.). Ser capaç de programar codis d’aquest tipus que recuperen informació deteriorada.

OP5.4 - Ser capaç de descriure i utilitzar alguns codis correctors.

OP5.3 - Ser capaç d’usar programes que utilitzen càlcul simbòlic per a manejar els conceptes estudiats en aquesta matèria.

OP5.2 - Ser capaç d’explicar i utilitzar el concepte de base de Groebner i el seu algorisme de càlcul.

OP5.1 - Explicar el concepte de cos finit i les propietats més importants d’aquests. Explicar els avantatges del seu ús en la pràctica.