Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura consistix en una sèrie d'entregables que se n'aniran plantejant al llarg del curs i que hauran de ser treballats de forma autònoma i entregats, en cada cas, en el termini estipulat, i en un "examen parcial" que es realitzarà aproximadament al finalitzar la primera meitat del temari del curs.

La resolució d'exercicis i problemes es realitzarà en les sessions de seminaris i problemes, en aules d'informàtica (sempre que siga possible) .

Per a superar l'assignatura s'exigix a l'alumnat que:

  • S'haja presentat a l'examen de l'assignatura i haja tret una nota mínima de quatre punts sobre 10.
  • Haja obtingut una puntuació global al ponderar les notes de les distintes parts de l'assignatura, igual o superior a 5.

Es considerarà com "no presentat" en esta primera convocatòria a tot/a alumne/a que no es presente a l'examen final de l'assignatura.

L'alumnat que no supere l'assignatura en la primera convocatòria, podrà sotmetre's a una segona convocatòria en què:

  • se li guardarà la nota dels treballs/exercicis/problemes que s'hagen plantejat al llarg del curs per a treballar de forma autònoma i de l'examen parcial (20% nota final) ,
  • podrà recuperar l'examen de l'assignatura (60% nota final)
  • se li guardarà la qualificació obtinguda en les sessions de seminaris i problemes (20 % nota final) , llevat que explicitament sol·licite recuperar-la, (sol.licitut feta amb data anterior a la data de l'examen). En este cas, disposarà junt amb l'examen, d'un apartat amb preguntes específiques del treball realitzat en les sessions de problemes/seminaris, podent obtindre una puntuació màxima d'1 punt (10% de la nota final, en lloc del 20% inicial) en esta part.

Per a superar l'assignatura en esta segona convocatòria s'exigix a l'alumnat que:

  • S'haja presentat a l'examen de l'assignatura i haja tret una nota mínima de quatre punts sobre 10.
  • Haja obtingut una puntuació global al ponderar les notes de les distintes parts de l'assignatura, igual o superior a 5.

Es considerarà com "no presentat" a tot/a alumne/a que no es presente a l'examen en cap de les dos convocatòries.