Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1026 - Equacions Diferencials

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’equacions diferencials i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG08 - Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Usar algoritmes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva.

Ser capaç d’esbossar retrats de fases en l’espai tridimensional.

Ser capaç de traduir alguns problemes reals en termes d’equacions diferencials.

Saber linealitzar un sistema no lineal d’equacions diferencials.

Resoldre sistemes lineals d’equacions diferencials ordinàries amb coeficients constants.

Resoldre equacions en diferències.

Obtindre el retrat de fases d’un sistema d’equacions diferencials no lineals pla.

Interpretar la representació de les solucions d’un sistema d’equacions diferencials en l’espai de fases.

Extraure informació qualitativa sobre la solució d’una equació diferencial sense necessitat de resoldre-la.

Aplicar els principals mètodes per a resoldre sistemes lineals d'equacions diferencials ordinàries.