Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1023 - Fonaments del Càlcul Integral

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de càlcul diferencial i integral i funcions de variable complexa i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d’autonomia.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG08 - Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

OM5.9 - Analitzar la conveniència d’un métode numèric o d’un altre per a un problema concret en funció del problema que cal resoldre, el cost operatiu i la presència d’errors.

OM5.8 - Ser capaç d’explicar el concepte de convergència i saber aplicar els criteris de convergència més importants.

OM5.7 - Plantejar i resoldre problemes que necessiten del càlcul d’integrals múltiples (àrees, volums, mitjanes, centres de massa, moments d’inèrcia).

OM5.6 - Plantejar i resoldre problemes que necessiten del càlcul d’integrals de línia o de superfície, tant de funcions escalars (masses, mitjanes) com de funcions vectorials (treball al llarg d’una corba, fluix a través d’una superfície).

OM5.5 - Manejar amb facilitat canvis de variable per a calcular integrals de funcions contínues en dominis acotats senzills.

OM5.4 - Desenvolupar el concepte integral de Riemann i generalitzar-lo per a altres definicions.

OM5.3 - Desenvolupar algunes demostracions de teoremes bàsics d’integració.

OM5.2 - Deduir fórmules d’integrals de línia i superfície.

OM5.11 - Manejar i comprendre material docent escrit en anglès en l’àmbit de les matemàtiques.

OM5.10 - Usar algorismes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva.

OM5.1 - Aplicar els teoremes del càlcul integral per a facilitar el càlcul de determinades integrals.