Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1022 - Algorítmia

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 86
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 4
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional i analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.

CE16 - Capacitat per a participar en l’anàlisi, el disseny, la construcció i el manteniment d’aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient i d'elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre, mitjançant mètodes numèrics o simulació, problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar i combinar algorismes apropiats d’un catàleg per a resoldre efectivament un problema.

Implementar algorismes atenent la seua eficiència.

Dissenyar algorismes seguint la metodologia basada en esquemes algorítmics.

Descriure alguns algorismes fonamentals sobre grafs i estructures de dades avançades indicant els contextos en els quals són aplicables i la seua complexitat computacional.

Comparar diferents algorismes en termes de complexitat computacional i cost pràctic, seleccionar el més idoni i eficient per a la resolució d’un problema.