Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1018 - Fonaments de Geometria

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d’àlgebra lineal i geometria i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’elaborar i exposar un treball matemàtic en llengua anglesa.

Ser capaç de relacionar els conceptes estudiats i aplicar-los a l’estudi del disseny geomètric assistit per ordinador, a la descripció matemàtica de l’agafada robòtica i als problemes de visió artificial.

Ser capaç de manejar exemples geomètrics mitjançant l’ús d’eines de càlcul numèric i simbòlic.

Ser capaç de calcular el triedre de Frenet d’una corba. Entendre la seua invariància per isometries.

Entendre la noció d’isometria en el pla i en l’espai.

Entendre la noció de varietat quadràtica. Ser capaç de realitzar càlculs sobre aquestes.

Entendre el concepte d’espai afí i projectiu.