Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1028 - Dibuix Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura es requereix l’obtenció d’almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l’assignatura.

En cadascuna de les convocatòries, la qualificació global s’obtindrà fent la mitjana de les qualificacions de les distintes parts com segueix:

Primera convocatòria ordinària

· Avaluació contínua (35 %), que constarà de tres proves:

Prova 1, demostrar coneixement de les tècniques de modelatge CAD, i capacitat per a obtenir el model sòlid d’una peça d’un producte industrial, mitjançant una aplicació CAD 3D (15 %).

Prova 2, demostrar coneixement de les tècniques d’acoblament CAD, i capacitat per a obtenir l’acoblament virtual d’un producte industrial, mitjançant una aplicació CAD 3D (10 %).

Prova 3, demostrar coneixement de les tècniques d’extracció de plànols a partir de models i acoblaments CAD anotats, i capacitat per a obtenir els plànols d’un producte industrial, incloent-hi tant els plànols de disseny de les peces com els plànols d’acoblament del producte (10 %).

· Examen final (65 %)

Es realitzarà en la data aprovada per la junta de centre i publicada en el LLEU i tindrà un enfocament similar a les proves d’avaluació contínua (obtenció de models, acoblaments i plànols), però ressaltant les interaccions entre models, acoblaments i plànols.

Segona convocatòria ordinària

· Avaluació contínua (0 %)

Per ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació contínua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el qual s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria van ser avaluats durant l’avaluació contínua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que van ser avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis

· Avaluació contínua (0 %)

Per ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació contínua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el qual s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació contínua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que foren avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Altres consideracions

L’estudiant es considera "presentat" a una convocatòria (i així figurarà en l’acta de la mateixa) si es presenta a l’examen final de l’assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com a “no presentat” en la convocatòria.