Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció als sistemes electrònics. >

               
1.1. - Introducció. Sistemes analògics i digitals.

               
1.2. - Sistemes electrònics en la indústria.

              
1.3. - Conceptes bàsics de circuits elèctrics.

               
1.4. - Conceptes bàsics en amplificació de senyal.

               
1.5. - Fonaments d'amplificadors de tensió i de corrent.

 


Tema 2. Díode semiconductor. Anàlisi i disseny de circuits amb díodes.

               
2.1. - Introducció.

               
2.2. - Polarització de la unió PN.

               
2.3. - Corba característica.

               
2.4. - Paràmetres característics. Models equivalents.

               
2.5. - Efecte de la temperatura.

               
2.6. - Corrent admissible i càlcul tèrmic.

               
2.7. - Paràmetres del fabricant.

               
2.8. - Díode Zener.

               
2.9. - Altres díodes.

               
2.10. - Exemples d'aplicació de circuits amb díodes.

2.11. - Exercicis proposats.

 


Tema 3. El transistor bipolar d'unió. Anàlisi i disseny de circuits amb BJT.

               
3.1. - Estructura de tres capes. Efecte transistor.

               
3.2. - Corbes característiques.

               
3.3. - Regions de funcionament.

               
3.4. - Transistor PNP.

               
3.5. - Transistor Darlington.

               
3.6. - Càlculs de potència.

               
3.7. - Fulls de característiques.

3.8. - Polarització del BJT.

3.9. - Configuracions comuns en circuits amplificadors.

3.10. - Exemples de circuits amb BJT.

               
3.11. - Exercicis proposats.

 


Tema 4. El transistor d'efecte de camp. Anàlisi i disseny de circuits amb FET.

               
4.1. - Principi de funcionament dels transistors d'efecte de camp.

               
4.2. - Corbes característiques. Zones de funcionament.

               
4.3. - Equació bàsica en la zona activa.

               
4.4. - Recta de càrrega en contínua.

               
4.5. - Polarització.

               
4.6. - Altres transistors d'efecte de camp.

               
4.7. - Comparació BJT-FET.

               
4.8. - Exemples d'aplicació.

4.9. - Exercicis proposats

Tema 5. Altres dispositius.

               
5.1. Dispositius discrets de 4 capes: tiristors, diacs, triacs, GTO.

5.2. Transistors de potència. IGBT.

5.3. Altres dispositius.

 


Tema 6. Amplificadors operacionals. Anàlisi i disseny de circuits amb operacionals.

               
6.1. - Introducció.

               
6.2. - Característiques.

               
6.3. - Modes de funcionament.

               
6.4. - Aplicacions lineals. Exemples.

               
6.5. - Aplicacions no lineals bàsiques.

               
6.6. - Model real. Implicacions.

               
6.7. - Sortida de potència.

               
6.8. - Exemples comercials.

               
6.9. - Exercicis proposats.

 


Tema 7. Amplificadors de potència i fonts d'alimentació. Anàlisi i disseny.

               
7.1. - Classes d'amplificadors de potència.

               
7.2. - Amplificadors classe A.

               
7.3. - Amplificadors classe B i classe AB.

               
7.4. - Amplificadors classe D.

               
7.5. - Fonts d'alimentació. Estructura bàsica.

               
7.6. - Rectificació de doble ona i filtrat.

               
7.7. - Estabilització mitjançant reguladors lineals.

               
7.8. - Estabilitzadors comercials.

               
7.9. - Reguladors commutats.

               
7.10. - Resum de característiques de fonts d'alimentació.

 


Tema 8. Dispositius digitals.

               
8.1. - Introducció. Concepte de circuit digital.

               
8.2. - Comparació digital-analògica.

               
8.3. - Circuits TTL.

               
8.4. - Circuits CMOS.

               
8.5. - Connexió a circuits externs.

 


Tema 9. Circuits combinacionals. Anàlisi i disseny.

 

               
9.1. - Circuits digitals senzills: comportes lògiques.

               
9.2. - Àlgebra de Boole.

               
9.3. - Lògica combinacional. Taules de veritat i funcions lògiques.

               
9.4. - Simplificació de funcions lògiques.

               
9.5. - Sistemes numèrics binaris.

               
9.6. - Subsistemes combinacionals.

 


Tema 10. Circuits seqüencials.

               
10.1. - Introducció.

               
10.2. - Biestables actius per nivell.

               
10.3. - Biestables actius per flanc.

               
10.4. - Sistemes seqüencials síncrons i asíncrons.

               
10.5. - Subsistemes seqüencials.

              
10.6. - Introducció als microcontroladors.

 

 


PRÀCTIQUES DE LABORATORI.

1. Circuits amb díodes.

2. Circuits amb transistors.

3. Circuits amb tiristors i triacs.

4. Circuits amb amplificadors operacionals.

5. Fonts d'alimentació.

6. Circuits digitals.