Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

Per a aprovar l'assignatura cal tenir en compte que un 30% correspon a avaluació contínua, i un 70% que prové d'una prova escrita (examen final).
 
Els tres punts d'avaluació contínua es desglossen així:
- 0,5 punts, corresponents a treballs a realitzar en hores no presencials.
- 1,5 punts, provinents d'exàmens parcials (no excloents de matèria) que es realitzaran al llarg del període lectiu.
- 1 punt, associat a la realització obligatòria de les pràctiques de laboratori químic.
 
Per a poder sumar les dues parts (avaluació contínua i examen), cal arribar a uns mínims:
- 1 punt (sobre 3) en l'avaluació contínua.
- 3 punts (sobre 7) en l'examen final.
 
 
De l'avaluació contínua, únicament es podrà millorar en la segona convocatòria els 0,5 punts corresponents al treball.
 
No realitzar les pràctiques ocasionarà a la pèrdua dels punts d'avaluació contínua.
En els casos en què aquestes faltes estiguen degudament justificades, únicament es perdrà el punt associat a les pràctiques.
 
Si s'aprova l'examen final en la primera convocatòria, es guardarà la nota per a la següent, sempre que es puga fer la mitjana amb l'avaluació contínua en la segona convocatòria (és a dir, si a través de la presentació i millora dels treballs s'arriba a l'1 mínim exigit).
 
Si un alumne o alumna no es presenta a les convocatòries d'examen final, es considerarà com a no presentat (siga quin siga el resultat de l'avaluació contínua).
 
En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis, la nota final serà la nota obtinguda en l'examen preparat per a aquesta convocatòria.