Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades per al present Grau, es preveuen les següents metodologies docents:

• Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

• Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

• Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per l'alumnat d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne o alumna.

• Aprenentatge basat en problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professorat, l'estudiantat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.

• Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants i les estudiantes porten a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

• Aprenentatge cooperatiu o en equip: Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els i les alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a arribar a metes i incentius grupals.

• Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.